ระบบบริการภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร.0-4281-0495 โทรสาร.0-4281-0496

สพป.ลย.๓ #1,097 ครั้ง

สลิปเงินเดือน #5,456 ครั้ง

สลิปเงินบำนาญ #1,259 ครั้ง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย #630 ครั้ง

แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน #2,487 ครั้ง